Политика на Приватност

Fun Chat собира некои лични податоци од своите корисници.


Видови на собрани податоци

Меѓу видовите на лични податоци што Fun Chat ги собира, самостојно или преку трети лица како: име, презиме, адреса на е-пошта, колачиња, податоци за користење, единствени идентификатори на уредот за рекламирање (ID на Google Advertiser или IDFA, на пример), различни видови податоци, географска положба и јазик.

Целосните детали за секој тип на собрани лични податоци се дадени во посебните делови од оваа политика за приватност или преку специфични текстови за објаснување прикажани пред собирањето на податоците.

Личните податоци може слободно да бидат обезбедени од Корисникот или, во случај на податоци за користење, автоматски да се собираат при користење на Fun Chat.

Освен ако не е поинаку наведено, сите Податоци што ги бара Fun Chat се задолжителни и доколку не се обезбедат овие податоци може да оневозможи Fun Chat да ги обезбедува своите услуги. Во случаи кога Fun Chat конкретно наведува дека некои податоци не се задолжителни, корисниците се слободни да не ги соопштуваат овие податоци без последици за достапноста или функционирањето на услугата.

Корисниците кои не се сигурни за тоа кои лични податоци се задолжителни се добредојдени да контактираат со Сопственикот.

Секоја употреба на колачиња - или други алатки за следење - од страна на Fun Chat или од сопствениците на услуги од трети страни што ги користи Fun Chat служи за цел на обезбедување на услугата што ја бара корисникот, покрај сите други цели опишани во овој документ и во Политиката за колачиња, доколку е достапна.

Корисниците се одговорни за сите лични податоци од трета страна добиени, објавени или споделени преку Fun Chat и потврдуваат дека имаат согласност од третата страна да ги достават податоците на Сопственикот.

Fun Chat забранува испраќање на големо несакана електронска пошта.


Начин и место на обработка на податоците


Методи на обработка

Сопственикот презема соодветни безбедносни мерки за да спречи неовластен пристап, откривање, измена или неовластено уништување на податоците.

Обработката на податоците се врши со помош на компјутери и/или алатки овозможени за ИТ, следејќи организациски процедури и режими строго поврзани со наведените цели. Покрај сопственикот, во некои случаи, податоците може да бидат достапни и за одредени типови на одговорни лица кои се вклучени во работењето на Fun Chat (администрација, продажба, маркетинг, правна, системска администрација) или надворешни страни (како трета страна даватели на технички услуги, носители на пошта, даватели на хостинг, ИТ компании, агенции за комуникации) назначени, доколку е потребно, како обработувачи на податоци од страна на Сопственикот. Ажурираната листа на овие страни може да се побара од Сопственикот во секое време.


Правна основа на обработка

Сопственикот може да ги обработува личните податоци кои се однесуваат на корисниците доколку се применува едно од следниве:

 • Корисниците дале согласност за една или повеќе специфични цели. Забелешка: Според некои закони, на сопственикот може да му биде дозволено да обработува лични податоци додека Корисникот не се спротивстави на таквата обработка („откажување“), без да мора да се потпира на согласност или на која било друга од следните правни основи. Ова, сепак, не се применува секогаш кога обработката на личните податоци е предмет на европскиот закон за заштита на податоците;
 • обезбедувањето на податоци е неопходно за извршување на договор со Корисникот и/или за какви било преддоговорни обврски од него;
 • обработката е неопходна за усогласување со законската обврска на која подлежи Сопственикот;
 • обработката е поврзана со задача што се врши во јавен интерес или во вршење на службени овластувања доделени на Сопственикот;
 • обработката е неопходна за целите на легитимните интереси што ги следи Сопственикот или трето лице.
 • Во секој случај, Сопственикот со задоволство ќе помогне да се разјасни конкретната правна основа што се однесува на обработката, а особено дали обезбедувањето на лични податоци е законско или договорно барање или барање неопходно за склучување договор.


Место

Податоците се обработуваат во оперативните канцеларии на Сопственикот и на сите други места каде што се наоѓаат страните вклучени во обработката.

Во зависност од локацијата на Корисникот, преносот на податоци може да вклучува пренос на податоците на корисникот во друга земја од нивната земја. За да дознаат повеќе за местото на обработка на таквите пренесени податоци, Корисниците можат да го проверат делот што содржи детали за обработката на личните податоци.

Корисниците исто така имаат право да дознаат за правната основа за пренос на податоци во земја надвор од Европската унија или до која било меѓународна организација регулирана со меѓународно јавно право или формирана од две или повеќе земји, како што се ОН, и за преземените безбедносни мерки од страна на Сопственикот за заштита на нивните податоци.

Доколку се случи таков трансфер, корисниците можат да дознаат повеќе со проверка на соодветните делови од овој документ или да се распрашаат кај Сопственикот користејќи ги информациите дадени во делот за контакт.


Време на задржување

Личните податоци ќе се обработуваат и чуваат онолку долго колку што се бара од целта за која се собрани.

Затоа:

Личните податоци собрани за цели поврзани со извршувањето на договорот помеѓу Сопственикот и Корисникот ќе се чуваат додека таквиот договор не биде целосно извршен.

Личните податоци собрани за целите на легитимните интереси на сопственикот ќе се чуваат се додека е потребно за исполнување на тие цели. Корисниците може да најдат конкретни информации во врска со легитимните интереси што ги следи Сопственикот во соодветните делови од овој документ или преку контактирање со сопственикот.

Може да му се дозволи на Сопственикот да ги чува личните податоци подолг период секогаш кога Корисникот дал согласност за таквата обработка, сè додека таквата согласност не е повлечена. Понатаму, Сопственикот може да биде обврзан да ги чува личните податоци подолг период секогаш кога тоа е потребно за извршување на законска обврска или по налог на орган.

Откако ќе истече периодот на чување, личните податоци ќе бидат избришани. Затоа, правото на пристап, правото на бришење, правото на исправка и правото на преносливост на податоците не може да се спроведуваат по истекот на периодот на задржување.


Целите на обработката

Податоците за корисникот се собираат за да му се овозможи на сопственикот да ги обезбедува своите услуги, како и за следните цели: контактирање со корисникот, интеракција со надворешни социјални мрежи и платформи, рекламирање, аналитика, пренос на податоци надвор од ЕУ, ремаркетинг и таргетирање во однесувањето, Прикажување содржини од надворешни платформи, управување со контакти и испраќање пораки, следење на инфраструктурата и справување со плаќања.

Корисниците можат да најдат дополнителни детални информации за таквите цели на обработка и за специфичните Лични податоци што се користат за секоја намена во соодветните делови од овој документ.


Правата на корисниците

Корисниците може да остваруваат одредени права во однос на нивните Податоци кои ги обработува Сопственикот.

Конкретно, корисниците имаат право да го направат следново:

 • Повлечете ја нивната согласност во секое време. Корисниците имаат право да ја повлечат согласноста кога претходно дале согласност за обработка на нивните лични податоци.
 • Приговор за обработка на нивните податоци. Корисниците имаат право да се спротивстават на обработката на нивните податоци доколку обработката се врши на правна основа различна од согласноста. Дополнителни детали се дадени во посветен дел подолу.
 • Пристапете до нивните податоци. Корисниците имаат право да дознаат дали Податоците ги обработува Сопственикот, да добијат обелоденување во врска со одредени аспекти на обработката и да добијат копија од податоците што се обработуваат.
 • Потврдете и побарајте исправка. Корисниците имаат право да ја потврдат точноста на нивните податоци и да побараат да се ажурираат или коригираат.
 • Ограничете ја обработката на нивните податоци. Корисниците имаат право, под одредени околности, да ја ограничат обработката на нивните податоци. Во овој случај, Сопственикот нема да ги обработува нивните податоци за друга цел освен за складирање.
 • Нека бидат избришани или отстранети нивните лични податоци. Корисниците имаат право, под одредени околности, да добијат бришење на нивните податоци од Сопственикот.
 • Примајте ги нивните податоци и префрлете ги на друг контролер. Корисниците имаат право да ги добиваат своите податоци во структуриран, вообичаено користен и машински читлив формат и, доколку е технички изводливо, да ги пренесат на друг контролер без никакви пречки. Оваа одредба е применлива под услов Податоците да се обработуваат со автоматизирани средства и дека обработката се заснова на согласност на Корисникот, на договор во кој Корисникот е дел или на негови преддоговорни обврски.
 • Поднесете жалба. Корисниците имаат право да поднесат барање пред нивниот надлежен орган за заштита на податоците.


Детали за правото на приговор на обработка

Кога личните податоци се обработуваат за јавен интерес, при вршење на службено овластување доделено на Сопственикот или за целите на легитимните интереси што ги следи Сопственикот, корисниците можат да се спротивстават на таквата обработка со обезбедување основа поврзана со нивната конкретна ситуација за оправдајте го приговорот.

Корисниците мора да знаат дека, сепак, доколку нивните лични податоци се обработуваат за цели на директен маркетинг, тие можат да се спротивстават на таа обработка во секое време без да дадат никакво оправдување. За да дознаат дали Сопственикот ги обработува личните податоци за цели на директен маркетинг, Корисниците може да се повикаат на соодветните делови од овој документ.


Како да ги остварите овие права

Сите барања за остварување на корисничките права може да се упатат до Сопственикот преку деталите за контакт дадени во овој документ. Овие барања може да се остварат бесплатно и ќе бидат адресирани од страна на Сопственикот што е можно порано и секогаш во рок од еден месец.


Дополнителни информации за собирање и обработка на податоци


Легална акција

Личните податоци на корисникот може да се користат за правни цели од страна на сопственикот на суд или во фазите што водат до можни правни дејствија што произлегуваат од неправилна употреба на Fun Chat или поврзаните услуги.

Корисникот изјавува дека е свесен дека може да се бара од Сопственикот да открие лични податоци на барање на јавните органи.


Дополнителни информации за личните податоци на корисникот

Покрај информациите содржани во оваа политика за приватност, Fun Chat може да му обезбеди на корисникот дополнителни и контекстуални информации во врска со одредени услуги или собирање и обработка на лични податоци на барање.


Системски дневници и одржување

За потребите на работењето и одржувањето, Fun Chat и кои било услуги од трета страна може да собираат датотеки што снимаат интеракција со Fun Chat (дневници на системот) користат други лични податоци (како што е IP адресата) за оваа намена.


Информации кои не се содржани во оваа политика

Повеќе детали во врска со собирањето или обработката на личните податоци може да се побараат од Сопственикот во секое време. Ве молиме погледнете ги информациите за контакт на почетокот на овој документ.


Како се постапува со барањата „Не следи“.

Fun Chat не поддржува барања „Не следи“. За да одредите дали некоја од услугите на трета страна што ги користи ги почитува барањата „Не следи“, прочитајте ги нивните политики за приватност.


Промени во оваа политика за приватност

Сопственикот го задржува правото да направи промени во оваа политика за приватност во секое време со известување за своите корисници на оваа страница и евентуално во рамките на Fun Chat и/или - колку што е технички и законски изводливо - испраќање известување до корисниците преку какви било достапни информации за контакт на сопственикот. Силно се препорачува често да ја проверувате оваа страница, повикувајќи се на датумот на последната модификација наведена на дното.

Доколку промените влијаат на активностите за обработка што се вршат врз основа на согласност на корисникот, сопственикот ќе собере нова согласност од корисникот, онаму каде што е потребно.